Yleiset toimitusehdot

1. Tekijän ja tilaajan velvollisuudet

Tekijä vastaa siitä, että toimeksianto suoritetaan ammattitaitoisesti sekä aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tekijä raportoi toimeksiannon edistymisestä tilaajalle tai tilaajan yhteyshenkilölle.

Tilaaja luovuttaa toimeksiannon suorittamiseen tarvittavat aineistot tekijän pyytämässä muodossa ja tukee toimeksiannon suorittamista sovitulla tavalla.

Tilaaja vastaa tekijälle toimittamansa materiaalin tekijänoikeuksista.

2. Aikataulut

Jos tilaaja ei luovuta toimeksiannon aineistoa määräpäivään mennessä, työn suorittamiseen varattua aikaa pidennetään määräpäivän ylittävien päivien lukumäärän mukaisesti. Ellei toisin sovita, tekijälle toimitetaan kaikki suunnitteluun tarvittava materiaali viimeistään 15 arkipäivää ennen tuotantoprosessin alkua. Jos tilaaja ei toimita materiaaleja määräpäivään mennessä, tekijä voi laskuttaa kiirelisän, joka on 40 prosenttia tehdyn työn osalta.

Jos tekijä ei pysty suorittamaan työtä määräpäivään mennessä, hän antaa tilaajalle kohtuullisen hinnanalennuksen.

3. Kolmannet osapuolet

Tekijä ei saa käyttää tämän tarjouksen ulkopuolisia kolmansia osapuolia toimeksiannon suorittamiseen ilman tilaajan suostumusta. Tekijä ei vastaa kolmansien osapuolten tekemistä mahdollisista toimitus- ja tuotantovirheistä.

Tekijä voi tarvittaessa edustaa tilaajaa tuotantoa koskevissa selvittelyissä. Kohtuullinen selvitystyö sisältyy kustannusarvioon (viisi prosenttia koko projektin työajasta), kun tekijä pyrkii selvittämään mahdollisia tuotanto-ongelmia. Jos selvitystyö kestää pidempään, tekijä laskuttaa tilaajaa tuntiveloituksen mukaan.

4. Käyttöoikeudet

Tilaaja saa projektin lopputuloksiin täydet käyttöoikeudet tilauksen mukaisessa tarkoituksessa sekä siihen liittyvässä viestinnässään. Tekijän luovuttamiin tiedostoihin ei kuitenkaan saa tehdä muutoksia ilman tekijän antamaa kirjallista suostumusta. Kaikki välitulosten, luonnosten sekä avointen tiedostojen oikeudet jäävät tekijälle ellei toisin sovita. Tekijä saa käyttää projektissa syntyvää aineistoa omassa viestintä- ja näyttelytoiminnassaan.

5. Laskutus

Kaikkiin laskutuseriin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Tekijän lasku maksetaan 14 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Reklamaatio on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Viivästyneestä maksusuorituksesta peritään 11 prosentin viivästyskorko.

6. Lisäkulut

Kustannusarvio sisältää vain tekijän työveloituksen. Mahdollisista lisäkuluista sovitaan aina etukäteen tilaajan kanssa.

Työn suorittamiseen liittyvien, pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvien matkojen matka-ajasta koituneet kulut laskutetaan tuntiveloituksena. Muut mahdolliset lisäkulut laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan. Ylimääräiset palaverit laskutetaan tuntiveloituksena.

7. Muutokset projektin laajuudessa

Mikäli tilaaja tekee muutoksia alkuperäiseen toimeksiantoon, aikatauluun, aiemmin hyväksyttyihin ratkaisuihin tai teksteihin, neuvottelemme erikseen mahdollisista lisäkustannuksista. Kustannusarvio sisältää kaksi kommenttikierrosta eri ratkaisuille.

8. Tilauksen purkaminen

Jos jompikumpi osapuoli oleellisesti rikkoo tässä mainittuja toimitusehtoja, toisella osapuolella on oikeus purkaa tilaus. Oleellinen toimitusehtorikkomus on esimerkiksi aikataulujen määräpäivän ylittäminen yli 15 arkipäivällä. Tilaus voidaan purkaa myös, mikäli tekijä on pysyvästi kykenemätön suorittamaan toimeksiantoa.

Jos tilaaja purkaa tilauksen muuten kuin tekijän oleellisen toimitusehtorikkomuksen takia, tilaajan pitää maksaa tekijälle tai hänen oikeudenomistajalleen kohtuullinen korvaus tehdystä työstä. Korvauksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon suoritettu työ, kustannukset, tilattujen töiden valmistumisaste, teosten käyttökelpoisuus sekä kenelle teokset jäävät. Tilauksen keskeytyessä tekijällä on oikeus laskuttaa tekemästään työstä minimissään yksi kolmasosa (1/3) kustannusarvion mukaisesta kokonaissummasta.

9. Korvausvastuun rajoitus

Osapuolet eivät vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

10. Ylivoimainen este

Osapuolet eivät ole vastuussa näiden toimitusehtojen mukaisten velvollisuuksien toteuttamisesta, mikäli tämä johtuu ylivoimaisesta force majeure -esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään ennalta-arvaamattomia ja sopimuksen osapuolista riippumattomia, odottamattoman poikkeuksellisia tapahtumia, jotka estävät sovitun velvollisuuden täyttämisen.


Toimitusehdot 01.09.2018 eteenpäin.